Algemene Voorwaarden | Key23D

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Augustus 2016

DEFINITIES
Verkoper: Key23D
Correspondentie adres: Key23D, Smidsstraat 5-A, 6662 DR  Elst Gld
Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 58798137
BTW nummer: NL001246486B40
Emailadres: info@key23d.com
Koper: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en handelt voor zichzelf of in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Verkoper een overeenkomst sluit.
Bestelling: een door Koper volgens de in artikel 2.1 omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten en of Diensten.
Product/Dienst: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden product of dienst van Key23D.
Koopprijs: de op de website vermelde prijs van een Product, inclusief de BTW en de verzendkosten.
Overeenkomst: de Bestelling die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd.
Website: www.key23d.com en www.key23d.nl

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op de website zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Product of Dienst op of via de Website.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1
Een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Verkoper van de Bestelling (het aanbod) van de Koper:

o Koper heeft het gewenste Product of Dienst geselecteerd en aan ons gemaild hetzij in zijn boodschappenmandje geplaatst;
o Koper heeft de volgende stappen gevolgd en afgerond;
   Stap 1: Koper heeft zijn adresgegevens opgegeven en, indien het gewenste afleveradres niet gelijk is aan het factuuradres, het gewenste afleveradres opgegeven;
   Stap 2: Koper heeft de bestelling gecontroleerd;
   Stap 3: Koper gaat akkoord met betaling.
o De Bestelling is geplaatst;
o Koper ontvangt een bevestiging van de geplaatste Bestelling

2.2
Verkoper behoudt zich het recht voor de door Koper geplaatste Bestelling onder andere niet te aanvaarden indien:
o de door Koper opgegeven gegevens niet correct en/of volledig zijn of Verkoper in redelijkheid kan betwijfelen of dit geval is;
o betaling door Koper niet akkoord gegeven is;
o Koper al eerderb etalingsverplichtingen jegens Verkoper niet is nagekomen;
o Koper al eerder bij Verkoper geplaatste Bestellingen niet in ontvangst heeft genomen en/of niet heeft afgehaald;
o er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving bijvoorbeeld in de op de Website weergegeven prijzen;
o het gewenste afleveradres niet is gelegen in Nederland.
Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd.

ARTIKEL 3. WIJZE VAN AFLEVERING EN LEVERINGSDATUM
3.1
Aflevering vindt plaats door een door Verkoper aangewezen vervoerder.

3.2
Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk verzenden naar het door Koper opgegeven adres, mits de volledige Koopprijs door Verkoper is ontvangen indien de Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling.

3.3
Overeengekomen leveringsdata worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen. Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens.

3.4
Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan binnen 7 dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst bericht. De koper kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling wordt verzonden.

3.5
Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de Producten gaat op Koper over vanaf het moment van bezorging.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING
4.1
De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven in euro’s, inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), en exclusief verzendkosten. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst door Verkoper zal de totaal verschuldigde Koopprijs worden weergegeven.

4.2
Verkoper kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

4.3
Betaling vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden en/of bijgevoegd factuur en dient uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van het Product te geschieden.

4.4
De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de Koper aan Verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper mede te delen.

ARTIKEL 5. RECHT TOT RETOUR ZENDEN
5.1
Koper heeft het recht om het geleverde Product, indien dit niet speciaal voor Koper is vervaardigd, binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het Product zonder opgave van reden op de door Verkoper aangegeven wijze terug te sturen mits het Product onbeschadigd en (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde verpakking is. Bij gebruikmaking door Koper van dit recht, zijn de verzendkosten voor Koper.

5.2
In het in het vorige lid vermelde geval zal Verkoper de Koopprijs zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden terugbetalen.

ARTIKEL 6. OVERMACHT
6.1
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot – oproer, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.

6.2
Indien Verkoper door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Koper te voldoen.

ARTIKEL 7. KLACHTEN
7.1
De contactgegevens van Verkoper inzake klachten afhandelen staan op de website www.key23d.com vermeld onder het kopje Contact.

7.2
Koper dient het Product bij aflevering te inspecteren en Verkoper binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend.

7.3
Door Verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper dit binnen 14 dagen aan Koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten.

7.4
Koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de Producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade vanwege dergelijke klachten.

7.5
Koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door Verkoper ingestelde terugroepactie. Koper zal Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien Koper vermoedt dat een Product een veiligheidsgebrek vertoont en onderwerp van een terugroepactie is.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1
Alle op de Producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderszins met de Producten verbonden merken, productnamen, logo's, modellen en ontwerpen, (de “IE-rechten”) zijn eigendom van Verkoper. De Koper erkent het eigendomsrecht van Verkoper op de IE-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de IE-rechten en de Koper zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de IE-rechten.

8.2
Terzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website verwijst Verkoper naar de disclaimer.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1
Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan Verkoper voldaan zullen zijn:
- de door Koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren Producten en/of Diensten;
- vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van deze overeenkomst.

ARTIKEL 10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1
Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die Koper lijdt vanwege de Overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Verkoper wettelijk gezien aansprakelijk is jegens Koper, zal de Koopprijs nooit overschrijden.
10.2
Terzake de aansprakelijkheid van Verkoper met betrekking tot de Website en het gebruik daarvan verwijst Verkoper naar de disclaimer.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT
De Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper worden beheerst door Nederlands recht.

ARTIKEL 12. ONGELDIGE BEPALINGEN
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:
- blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht en
- de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

ARTIKEL 13. AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden kunnen door Verkoper van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat Koper gebruik maakt van de aankoop of bestelling. Indien Koper de algemene voorwaarden niet kan raadplegen via internet zal Verkoper op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per e-mail aan Koper beschikbaar stellen.

/algemene_voorwaarden 1
Je kunt nu iets bedenken dat je ook daadwerkelijk kunt maken!
- Guy -
Wij werken samen met

Dank je voor het plaatsen van je reactie!

De eerste vijf reacties zullen worden beoordeeld voordat ze onderaan de pagina worden geplaatst.